Stavební dozor

Nabízíme stavební dozor pro soukromý i veřejný sektor. Dle stavebního zákona se rozumí činností stavebního dozoru kontrolní činnost, při které zároveň stavební dozor zastupuje investora a komunikuje s ostatními účastníky stavebního řízení. Náplní této činnosti je kontrola postupu, bezpečného provádění stavebních prací, kvalita práce a dodávek.

V této oblasti poskytujeme tyto služby:

 • Konzultace stavebního záměru
 • Zajištění projektové dokumentace
 • Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • Příprava předávacího protokolu staveniště
 • Předání staveniště dodavateli
 • Svolávání a vedení kontrolních dnů
 • Dohled nad kvalitou a vhodností stavebních prací
 • Kontrola souladu prováděných prací s výkresovou dokumentací a specifikacemi
 • Kontrola dodržování časového plánu
 • Kontrola zápisů do stavebního deníku a zápisy do deníku
 • Kontrola zakrývaných konstrukcí a materiálů
 • Kontrola souladu fakturací s cenovou nabídkou a provedenými pracemi
 • Převzetí dokumentace, osvědčení, protokolů, revizí od dodavatelů
 • Soupis vad a nedodělků díla
 • Příprava předávacího protokolu stavby
 • Přejímka díla od dodavatelů klientovi
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků